Local Organizing Committee

Prof. Chin-Jung Lin (National Ilan University) 

➤ Prof. Shu-Yuan Pan (National Taiwan University) 

➤ Prof. Jenn Fang Su (Tamkang University) 

Prof. Ching-Yu Peng (Tamkang University)

➤ Prof. Ching-Lung Chen (Ming Chi University of Technology)

Prof. Ching-Ju Chin (National Central University) 

Prof. Yi-Hsueh Chuang (National Yang Ming Chiao Tung University)

Prof. Hui-Hsin Tseng (National Chung-Hsin University) 

Prof. Shou-Heng Liu (National Cheng Kung University) 

Prof. Yu-Jen Shih (National Sun Yat-sen University) 

Prof. Mengshan Lee (National Kaohsiung University of Science and Technology)

Prof. Yu-Jung Liu (Taipei Medical University)